Spørsmål og svar

Kan dere kort si hva formålet med organisasjonen deres er?

Opplyse om de virkelige årsakene til våre problemer og foreslå måter å transformere dem på samt presentere løsninger innenfor alle menneskelivets aspekter.

Hvorfor har dere brukt sirkelen som design i logoen?

Sirkelen er et symbol som beskriver sykluser. Naturen selv består av sykluser som er perfekte selvopprettholdende og selvregulerende systemer. Sirkelen representerer også resirkulering, kretsløp, uendelighet, holistisk, integrering, helhet osv. Jorden er også sirkelformet. Sirkelen skal også symbolisere at vi går fra «gammel tenkning», som er atskillende og hierarkisk orientert i motsetning til «ny tenkning» som er mer helhetlig og felleskaps orientert.

Hva slags symbolsk betydning ligger det i logoen?

Hvilken symbolikk det ligger i logoen kommer an på øynene som ser. Noe av tanken bak symbolet var at jordkloden skulle være fokuspunktet. Den er i balanse på toppen av en horisont, som i seg selv kan representere en ny morgendag, en ny begynnelse. Jordkloden er sirkelformet som vi skrev litt om i forrige spørsmål. Dette understreker mer helhetlige tanker og man kan godt si de runde formene er mer feminint orientert. Slik vi ser det trenger verden mer feminine krefter for å skape balanse i en maskulin dominert verden. Den lille gule sirkelen kan sees på som en impuls, noe skapende, altså mer maskulint. Det kan også sees på som kilden, solen som gir grunnlag for liv. Angående farger så er den grønne (som Gaia balanserer på) hverken maskulin eller feminin, men balanserende. Den gule fargen er en maskulin farge.

Hva betyr ordet Gaia?

Ordet Gaia betyr jordgudinnen. Gaia var en gudinne eller guddommelig personifisering av jorden i antikkens greske religion og mytologi. På 1970-tallet fremsatte James Lovelock sammen med Lynn Margulis den såkalte «Gaia-hypotesen», en antagelse om at jordkloden kan sammenlignes med en gigantisk selvhelbredende levende organisme og at vi er en del av henne.

Hvorfor er sykluser så viktig?

Sykluser er essensielt for alt liv. Det kan kort beskrives som prosesser som kommer tilbake til utgangspunktet for så å repeteres. Det reflekteres på mange måter, som for eksempel i årstider, hvor sommer etterfølges av høst, deretter vinter for så å gå over til våren. Dette gjentas i det uendelige. Andre sykluser kan være natt og dag, flo og fjære. Et annet eksempel er vann og hvordan det blir dannet. Vann fordamper og stiger opp i atmosfæren for så å danne skyer. Når forholdene så ligger til rette for det går skyene over til å skape regn som faller ned på jorden. Siden liv er avhengig av vann for å leve får vi hele tiden tilført resirkulert frisk vann. Dette konsumeres av alle levende vesener. Mesteparten blir ført ut i havet igjen via elvene. Et fantastisk system som gjentas hele tiden.

I dag har det moderne mennesket mistet mye av respekten for naturen med utnytting av den som følge. I tidligere tider lærte man å leve i pakt med naturen. Verdensforståelsen var mer syklisk. Vi vil poengtere at verden i framtiden må tenke og leve etter sykliske prinsipper.

Hvor har dere hentet inspirasjon til GaiaInnovations?

Vi har hentet inspirasjon om Idebanken hovedsakelig fra Barbara Marx Hubbard (www.barbaramarxhubbard.com). Når det gjelder de dypereliggende årsakene til våre kriser og problemer, som vi har mye fokus på, er vi for det meste inspirert av Neale Donald Walsch (www.cwgportal.com). I tillegg har vi latt oss inspirere av utallige andre kilder, hvorav mange av dem har et sterkt miljøengasjement.

Kan vi gjøre noe med problemene og krisene i verden?

Helt klart! De aller fleste problemer og kriser i verden er menneskeskapte, selv naturkatastrofer er vi, i våre dager, mer eller mindre medskapere av, men siden vi mennesker har skapt alt dette har vi også muligheten for å gjøre noe med det. Våre handlinger er en konsekvens av hva vi tenker og har som moral, så det er dette vi må jobbe med. Dette er fullt mulig, men tidkrevende og utfordrende å endre på inngrodde tankestrukturer, holdninger og vaner. På den annen side er problemene så åpenlyse i dag at de fleste ser av vi må foreta slike strukturelle endringer.

Haster det med å endre verden?

Utvilsomt, siden problemene i dag er så mange og omfattende og konsekvensene er så enorme. Om det haster kommer også litt an på øynene som ser. For oss som bor i den rike del av verden og langt mot nord (Norge) har vil sluppet unna de fleste problemer selv om også vi merker mer til dem nå i våre dager. Så for oss kan det tilsynelatende ikke se ut som om det er særlig problemer og at det ikke er noe som haster.

Utenfor Norges grenser derimot er situasjonen en annen. Det er enorme problemer i alle spekter av menneskelivet. Kort kan nevnes miljøproblemer som havstigning, varmere hav og atmosfære, forurensning osv. Spesielt mennesker i fattigere land opplever store konsekvenser fordi de ikke har god nok infrastruktur, bor i utsatte områder og under dårlige sanitære forhold og boforhold generelt. De er dermed mye mer utsatt når katastrofene inntreffer.

Videre kan vi nevne kriger, fattigdom, terrorisme, livsstilssykdommer, større ulikhet mellom fattig og rik, ensomhet, depresjon, overfladiskhet, overforbruk og utnytting osv. Så det er nok av kriser og problemer. Miljøproblemene spesielt er økende og det er noe som haster. Det blir også dyrere og konsekvensene blir mer alvorlig for mennesker og natur jo lenger vi venter med å gjøre noe med alle våre problemer.

Vi tenker også at vi som bor i rike og velstående land har en forpliktelse til å bidra med det vi kan for å skape en verden i balanse.

Vil organisasjonen deres egentlig ha noe betydning?

Vi påvirker alle verden i større eller mindre grad. Når man går sammen i en større sammenslutning, som å skape en organisasjon, har man enda større påvirkningsgrad.

Det som er spesielt med vår organisasjon er at vi har fokus direkte på selve årsakene til våre problemer. Vi går med andre ord bakenfor symptomene og jobber direkte på årsaksnivå for å opplyse og transformere dem, noe som er en langt mer permanent løsning i stedet for å fokusere på symptomene som gjør at problemene egentlig ikke løses, men bare dukker opp igjen senere. Det er absolutt viktig å protestere mot økonomisk ulikhet eller forurensning for eksempel, men så lenge det ikke er tatt takk i de bakenforliggende årsakene er det stor fare for at problemene vil oppstå igjen.

Vi har også et sterkt fokus på løsninger i alle spekter av menneskelivet noe vi har tatt konsekvensen av ved å opprette en idebank i form av en webportal. De fleste problemene som vi mennesker sliter med har vi allerede løst, det er bare det at folk ikke vet om dem fordi de ikke er organisert og systematisert, men fragmentert og spredd rundt om i verden. Vi ønsker å samle dem slik at man ikke må finne opp hjulet på nytt. Dette mener vi vil akselerere utviklingen fremover.

Hva kan jeg gjøre for å hjelpe til?

Mye, du kan støtte oss eller andre organisasjoner for eksempel som jobber for å skape en verden vi alle ønsker oss og lengter etter. I boken (Gaia og mennesket – mot en lysere fremtid) som vi gir ut til alle medlemmer (kun i Norge foreløpig) har vi et eget kapittel rettet spesifikt mot dette temaet.

Det er ellers mange måter å støtte oss på, du kan bli medlem i vår organisasjon. Du kan hjelpe til på frivillig basis med for eksempel å dele informasjon om oss på Facebook eller andre sosiale medier. Har du kontakter i media er det fint om de blir gjort oppmerksom på oss. Har du selv mulighet, eller kjenner noen som kan støtte oss med donasjoner vil vi kunne utrette mye mer. Og, ikke minst, vil vi gjerne ha tips om gode innovasjoner! Jo mer vi engasjerer oss og forener oss, jo mer kan vi utrette.

Kan jeg ikke bare endre ting på egenhånd?

Det er klart man kan gjøre endel på egenhånd, men man kan gjøre mer og er sterkere samlet. Når man er alene er det begrenset hva man kan få til. Når man er samlet og forenes om saker får man større stimulans og ideene er flere og de får større gjennomslagskraft. Dessuten blir man med i et felleskap med mennesker som er opptatt av det samme og har like interesser noe som gir synergieffekter.

Hvorfor trenger vi donasjoner?

Vi har skapt oss en verden som er avhengig av økonomi for å fungere. Dette gjelder også oss. Vi kunne selvsagt laget og drevet organisasjonen ved hjelp av gratis arbeid, men da hadde det blitt mer som et hobbyprosjekt og vi ville antakelig ikke kunne nådd særlig langt. Donasjoner gir oss et bedre økonomisk fundament som gjør at vi kan være mer profesjonelle og utrette mer enn om alt var avhengig av ting som må gjøres på fritiden av frivillige. Når det er sagt har vi også frivillige som hjelper til og det er en kjemperessurs som vi ikke vil være foruten.

Hvorfor fokuserer dere ikke på krisene og problemene i verden?

Vi mener majoriteten av media i verden i dag fokuserer for mye på kriser, problemer og katastrofer. Vi har ingen intensjon om å forsterke dette fokuset. På den annen side, boken vår Gaia og Mennesket mot en lysere fremtid går dypere inn i kjernen til våre kriser og problemer enn det denne hjemmesiden og media generelt gjør. Hovedsaklig er vi en løsningsorientert organisasjon.

Kan vi få en billedlig forklaring på hvorfor vi trenger endringer i verden?

Tenk på en app i en mobil. Appen må med jevne mellomrom oppdateres fordi det er kommet forbedringer og for at den skal fungere optimalt sammen med mobilens operativsystem som også oppdateres jevnlig.

Operativsystemet representerer alle menneskenes tanker. Appene kan representere alle de forskjellige strukturene vi mennesker har laget for å organisere livene våres. Alt dette er basert på tanker og moral som trengs å oppgraderes med jevne mellomrom fordi vi stadig forstår mer, utvikler oss og finner bedre måter å være og gjøre ting på. Livet står ikke stille, alt er i forandring og utvikling.

Og igjen kort om hvordan dere vil gå frem for å bidra til endringer i verden?

GaiaInnovations vil stille spørsmål ved status quo, fremme nye tanker, ha visjoner om en fremtidig verden i balanse og foreslå praktiske måter for hvordan vi kan komme dit.

Pin It on Pinterest

Share This