Om portalene

Om INNOVASJONSPORTALEN

Utryddelse av liv, forurensning og sammenbrudd av systemer i verden akselererer. På den andre siden akselererer også innovasjoner som verden kan ha nytte av på utallige måter, men de er underkommunisert i media.

Nesten ethvert menneskelig problem er blitt løst et eller annet sted i verden allerede, men få vet om dem. Det er så fragmentert at man i mange tilfeller må finne opp hjulet på nytt. Dette er ineffektivt, tungvint og medfører at samfunnsutviklingen går tregere.

Vi ønsker å motvirke dette og derfor vil vi invitere folk og samfunnet for øvrig til å sende oss ideer og løsninger etter visse kriterier. Disse kriteriene skal være basert på helhetlige og bærekraftige tanker samt at vi vil ha et fokus på det som allerede fungerer vellykket rundt om i verden. I tillegg vil vi legge ekstra vekt på det som medfører strukturelle endringer i samfunnet. Les mer om det på siden Hvordan skape balanse?

Alle skal ha fri tilgang til portalen. Vi vil presentere ideer og løsninger i 12 sektorer som til sammen representerer alle aspekter av menneskelivet; miljø, vitenskap, økonomi, utdanning, spiritualitet, styresett, media, helse, justis, relasjoner, infrastruktur og kunst.

Denne portalen er hovedsakelig inspirert av den amerikanske damen Barbara Marx Hubbard (www.barbaramarxhubbard.com). Allerede i 1984, som visepresidentkandidat på Democratic National Convention i USA, lanserte hun ideen om at vi trenger en ny sosial funksjon som kan «lete etter, kartlegge, forbinde og bekjentgjøre det som fungerer i USA og i verden».

Nye ideer og løsninger som blir presentert i vår portal mener vi også vil generere optimisme og håp samt stimulere til kreativitet og gi inspirasjon.

Om INSPIRASJONSPORTALEN

De fleste har for lengst oppdaget at vi lever i en dysfunksjonell verden. I alt for lang tid har media fokusert for mye på problemer, kriser og ting som ikke betyr noe og for lite på det som er positivt, løsningsorientert og har betydning. Vi mener folk er sultne etter konstruktive løsninger til verdens problemer, etter bedre måter å strukturere samfunnet på samt noe som gir livene våre mer mening og glede. For å skape en verden i balanse er det nødvendig at vi går fra gamle dysfunksjonelle tankemønstre til nye funksjonelle. Vi mener at denne portalen vil bidra til alt dette.

Vi vil presentere Positive Nyheter, et Nytt Verdenssyn for Fremtiden og saker som løfter Menneskets Sjel.

Positive Nyheter
Dette er stedet for positive nyheter. I en verden med så mye kriser og problemer er det viktig å vite at det også er veldig mye positivt som skjer i verden. Mye av dette er underkommunisert, mens kriser og problemer får overdrevent mye oppmerksomhet. Dette skaper et feilaktig bilde av verden. Slik verden er nå trenger vi noe nytt og positivt å strekke oss etter, noe som løfter og bringer håp og optimisme, ikke mer av det som gir avmaktsfølelse, trykker oss ned og gjør oss paranoide. Hva vi mennesker fokuserer på skaper ringvirkninger. Vi ønsker med dette å skape positive ringvirkninger.

Fremtidens verdenssyn
Vårt verdenssyn er det som former våre liv, både individuelt og kollektivt. Slik verden er i dag er det åpenbart for de aller fleste at det menneskelige «operativsystem» (vårt verdenssyn) trenger oppgradering siden vi opplever kriser og problemer på så mange felt. Både vår økonomi, politikk og kultur er et resultat av vårt verdenssyn. Det finnes flere tusen religioner og trossystemer i verden som former vårt verdenssyn og som stort sett opererer utfra det gamle operativsystemet. Dette er ikke en informasjonskanal som skal fremme noen av dem. Heller ikke ønsker vi å fremme et vitenskapelig verdenssyn som mener verden er mekanisk. Vi anser alt som levende og hellig og at det må behandles deretter. Vi er opptatt av det som forener, ikke det som skiller. Vi vil fremheve det som kan bidra til å løfte vårt verdenssyn og dermed skape et nytt og forbedret operativsystem som kommer alt og alle til gode nå og i fremtiden.

Menneskets Sjel
Dette er et sted dedikert til oppløftende saker med vekt på korte videoer og historier fra virkeligheten. Alt som kan løfte menneskets sjel kan tas med her. Det kan være noe som viser hvordan vi viser omtanke for hverandre, dyrene og naturen. Dette er ikke et sted for intetsigende saker, men må berøre oss mennesker på et følelsesmessig plan, noe som gir oss glede, inspirasjon, latter og innsikt.

Fordelene med portalene

Portalene bidrar til samfunnet på flere måter

Slippe å finne opp «hjulet» på nytt
Nesten ethvert menneskelig problem er blitt løst et eller annet sted i verden allerede, men få vet om dem. Det er så fragmentert at man i mange tilfeller må finne opp hjulet på nytt. Dette er ineffektivt og tungvint. Ved å samle gode innovasjoner og ideer vil dette være med på å løse problemet.

Samfunnsutviklingen vil akselerere
Det at man samler løsninger i en portal og samtidig slipper å finne opp hjulet på nytt og i tillegg fokuserer på det positive som skjer vil ha en selvforsterkende effekt. Det vil hjelpe til slik at samfunnsutviklingen akselererer hurtigere fremover.

Samarbeid
Aldri før i menneskets historie er samarbeid mer viktig enn nå. Forurensningen og utryddelsen av liv rundt om i verden akselererer med urovekkende fart. Men ideer og oppfinnelser som kan være til nytte for kloden akselererer også. Å samle dem i denne portalen for å gjøre dem synlige og dele dem med et stort publikum er samarbeid på sitt beste.

Fokus på løsninger og det positive
Mye av samfunnets fokus i dag er rettet mot kriser og problemer. Vi vil rette fokuset mot innovasjoner, ideer og løsninger. Dette vil bidra til å lette overgangen til en mer bærekraftig verden for mennesker og natur. Vi vil også fokusere og stimulere det positive som skjer i samfunnet. Det vil være med på å snu medias overdrevne fokus på kriser, problemer og negative nyheter til ideer, løsninger og positive nyheter. Alt dette vil gi mennesker større håp. Det vil også stimulere til samarbeid og kreativitet og gi både inspirasjon og glede.

Alle kan bidra med ideer
Alle skal ha mulighet for å informere og sende inn ideer, innovasjoner og visjoner m.m. til idebanken etter visse kriterier. Dette kan være med på å styrke portalen og gjøre den stor på sikt da det stadig blir tilført nye ideer. Dette vil kunne gjøre det interessant og meningsfullt for mange å følge med og kreativiteten kan blomstre.

Om sektorene

Kunst kan defineres som et fantasifullt og nyskapende, estetisk kulturuttrykk for indre eller ytre opplevelser. Betydningen av og hensikten med kunst har variert gjennom tidene og definisjoner og begreper har vært, og er, tilsvarende omdiskutert. Kunstuttrykket er alltid kulturelt bestemt av samfunnet og samtiden rundt verket, kunstneren og mottakeren, og av enkeltindividets personlighet og sanseopplevelser.
Les mer om kunst på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Kunst
Som fagdisiplin er økonomi, også kalt samfunnsøkonomi eller sosialøkonomi, læren om hvordan knappe ressurser og verdier fordeles mellom mennesker, husholdninger og bedrifter i et samfunn, samt hvordan de samme aktørene skaper verdier gjennom effektiv bruk av knappe ressurser.
Les mer om økonomi på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%98konomi
Utdannelse eller utdanning refererer til spesifikke ferdigheter og kunnskaper, foruten å utøve «god dømmekraft» som oppnås via læring og mestring. Utdannelse bedrives i en rekke ulike former verden over, og alles rett til utdannelse regnes som en menneskerett. Ifølge en internasjonal standard er utdanningssystemet som regel delt inn i grunnskole, sekundærskole (et stadium tilsvarende videregående skole), og høyere utdannelse, som kan være høyskole eller universitet.
Les mer om utdanning på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Utdannelse
Miljøvern skal sikre eksistensgrunnlaget for planter, dyr og mennesker og kan hevdes å omfatte vern av både naturen (naturvern) og kulturlandskapet. Mange organisasjoner har engasjert seg sterkt i å bevare miljøet på jordkloden, blant annet gjennom å redusere skadelige utslipp i naturen. Regjeringer rundt om i verden har opprettet egne miljøverndepartementer, slik at miljøvern skal få en viktigere plass når politikken utformes.
Les mer om miljø på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Milj%C3%B8vern
Styresett (styreform) er måten en styresmakt, for eksempel en stat eller kommune, styres på. En styreform omfatter en samling skrevne og uskrevne regler for organiseringen av myndighetene som treffer bindende beslutninger i et samfunn. En styreform oppfattes vanligvis å bestå av tre deler; en konstitusjon, en samling av mer praktiske spilleregler og en oppskrift på hvilke roller som skal inngå i styreformen.
Les mer om styresett på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Styreform
Medisinsk er helse definert som organismens evne til å effektivt svare på stressfaktorer og effektivt restituere og vedlikeholde en likevektsbalanse. Skade- og sykdomsforebyggelse er viktig for et godt liv og god helse. Verdens helseorganisasjon (WHO) lagde i 1948 denne definisjonen av helse: en tilstand av fullkomment legemlig, sjelelig og sosialt velvære og ikke bare fravær av sykdom eller lyter.
Les mer om helse på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Helse
Infrastruktur er den underliggende strukturen som trengs for å få samfunnet til å fungere mer eller mindre effektivt. Dette innbefatter blant annet veier og gater, flyplasser, havner (og farleder med fyrtårn, sjømerker osv.), jernbaner, kraftforsyning, telekommunikasjonsmidler (inkl. bredbånd), bygg, vann- og avløpsnett (kloakkanlegg) og avfallshåndtering. Infrastrukturen må overvåkes, styres og vedlikeholdes.
Les mer om infrastruktur på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Rettsvitenskap
Menneskelige samfunn med godt utviklede rettsystemer betegnes gjerne som rettstater. Her har man tatt i bruk et rettsystem med dets tilhørende rettsregler, for å organisere samfunnets lovgivning og beskytte menneskers lovgitte rettigheter. I tillegg til regler som sier hvordan borgerne skal oppføre seg, såkalt pliktregler, er det dessuten nødvendig med et maktapparat som sørger for at de blir etterlevet, og som sanksjonerer overtredelser. Slike sanksjoner kan være straff, men også sivile midler slik som erstatningsansvar og lignende.
Les mer om justis på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Rettsvitenskap
Massemedier, ofte bare omtalt som media eller mediene, er midler for massekommunikasjon, det vil si kommunikasjonskanaler eller meddelelsesmidler som gjør det mulig å spre et budskap til mange mennesker over et stort område på kort tid. De tradisjonelle massemediene er aviser, radio og fjernsyn, der avsenderne når et stort publikum hver dag, men også ukeblader, tidsskrifter, tegneserier, bøker, film, CDer og Internettet regnes som massemedier. Massemediene formidler nyheter og informasjon, underholdning, reklame og propaganda.
Les mer om media på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Massemedier
Relasjoner beskriver forhold mellom mennesker. Wikipedia har ingen definisjon på norsk om relasjoner, og av den grunn har vi brukt deres definisjon på sosiologi:
En vanlige forståelse av hva sosiologi beskjeftiger seg med er at sosiologi er læren om, eller det vitenskapelige studiet av, mennesket i samfunnet og samfunnet i mennesket. Dette innebærer at man i sosiologi studerer hvordan mennesker påvirker samfunnet, men også hvordan samfunnet påvirker det enkelte mennesket gjennom en rekke ulike sosialiseringsprosesser.
Les mer om relasjoner (sosiologi) på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Sosiologi
Moderne vitenskap regnes for å ha oppstått på 1600-tallet, da det ble utviklet teknikker for å fremskaffe objektiv erfaringsbasert kunnskap, istedenfor kun å søke kunnskaper gjennom religiøse tekster, spekulasjoner og filosofiske klassikere. All forskning drives ved at forskere lanserer teorier eller hypoteser for å forklare fenomen. Disse testes mot observasjoner («empiri»). Dersom teorien kan forklare observasjonene, er teorien styrket; hvis observasjonene motsier teorien, må teorien forkastes eller modifiseres.
Les mer om vitenskap på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/Vitenskap
Spiritualitet (åndelighet), kultur, folketro og sjel er begreper som tilsammen uttrykker menneskets oppfatning av sannhet omkring spørsmål som ligger utenfor de materielle. Dette åndslivet manifesterer seg i språk, tradisjoner, religion og livssyn, estetikk og kreative uttrykksformer (kunst, litteratur, musikk, teater med mer), teknologi og annet som danner en kollektiv identitet. Åndeligheten er i stadig utvikling, slik at gjengs oppfatning for noen år siden eller i andre områder kan kalles overtro eller spiritisme fordi det her og nå ikke lenger får tilslutning som sann viten.
Les mer om spiritualitet på Wikipedia:
https://no.wikipedia.org/wiki/%C3%85ndelighet

Pin It on Pinterest

Share This