Plattform og formål

 

Plattform

GaiaInnovations intensjon er å skifte fokus fra problemer til løsninger og fra symptomer til årsaker.

Kort info:

GaiaInnovations har som mål å bidra med ideer, visjoner og løsninger som kan gi oss inspirasjon og fremtidshåp samt finne og transformere de egentlige årsakene til våre kriser.

Lang info:

GaiaInnovations er en ideell og uavhengig organisasjon med formål å skape balanse i verden ved å fokusere på kjerneårsakene til våre kriser og hvordan de kan transformeres.

Vi mener krisene i verden skyldes våre gamle måter å tenke på. Disse tankene forårsaker utdaterte trossystemer, holdninger og moral og er det som er kjerneårsakene til våre kriser.

Vi vil presentere og inspirere til nye og oppdaterte helhetlige tanker og bærekraftige løsninger i alle sektorer av menneskets liv, noe som vil bringe håp, positivitet og optimisme.

Som fundament for dette vil vi basere oss på menneskets opparbeidede visdom, kreativitet og omsorg samt det naturen lærer oss gjennom kretsløp, symbiose, fellesskap og enhet.

 

Formål

Hovedformål

Presentere ideer og løsninger i en webportal (Idebank)

Andre formål

• Identifisere de bakenforliggende gamle utdaterte tankene som forårsaker krisene i verden

• Introdusere nye oppdaterte og transformerende tanker

• Informere om jorden, sykluser og miljøet

• Inspirere til positivitet, håp og optimisme

Organisasjon

Som organisasjon er vi to stykker som sitter i styret:

  • Henning Jon Grini (leder)
  • Johnny Helleland (styremedlem)

I tillegg er det noen frivillige som er involvert.

Organisasjonsnummer: 914876184

 

Vedtekter for foreningen GaiaInnovations

§ 1 Foreningens navn

Foreningens navn er: GaiaInnovations

§ 2 Formål

GaiaInnovations er en ideell og uavhengig organisasjon med formål å skape balanse i verden ved å fokusere på kjerneårsakene til våre kriser og hvordan de kan transformeres.

Vi mener krisene i verden skyldes våre gamle måter å tenke på. Disse tankene forårsaker utdaterte trossystemer, holdninger og moral og er det som er kjerneårsakene til våre kriser.

Vi vil presentere og inspirere til nye og oppdaterte helhetlige tanker og bærekraftige løsninger i alle aspekter av menneskets liv, noe som vil bringe håp, positivitet og optimisme.

Som fundament for dette vil vi basere oss på menneskets opparbeidede visdom, kreativitet og omsorg samt det naturen lærer oss gjennom kretsløp, symbiose, fellesskap og enhet.

§ 3 Juridisk person

Foreningen er selveiende og en frittstående juridisk person med upersonlig og begrenset ansvar for gjeld.

§ 4 Medlemmer

Alle over 15 år kan bli medlem i foreningen.

§ 5 Stemmerett og valgbarhet

Alle medlemmer har stemmerett og er valgbare til tillitsverv i foreningen.

§ 6 Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet og betales forskuddsvis.

Medlemmer som skylder kontingent for mer enn ett år, har ikke stemmerett eller andre rettigheter, og kan av styret strykes som medlem av foreningen. Strykes et medlem, kan det ikke tas opp igjen før skyldig kontingent er betalt.

§ 7 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Organisasjonen kan yte økonomiske godtgjørelser/honorar for arbeid som gjøres av administrasjonen og andre som hjelper til med å utvikle den. Dette må stå i forhold til den økonomien organisasjonen har.

§ 8 Årsmøte

Årsmøtet, som holdes hvert år i desember måned, er foreningens høyeste myndighet.

Årsmøtet innkalles av styret med minst 1 måneds varsel, direkte til medlemmene og/eller ved kunngjøring i pressen. Forslag som skal behandles på årsmøtet skal være sendt til styret senest 2 uker før årsmøtet. Fullstendig saksliste må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet.

Alle medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan invitere andre personer og/eller media til å være til stede.

Årsmøtet er vedtaksført med det antall stemmeberettigede medlemmer som møter. Ingen har mer enn én stemme, og stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt.

Årsmøtet kan bare behandle forslag om vedtektsendring som er oppført på sakslisten senest 1 uke før årsmøtet. Andre saker kan behandles og avgjøres når 2/3 av de fremmøtte krever det. Slik beslutning kan bare tas i forbindelse med godkjenning av sakslisten.

§ 9 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt dirigent. Dirigenten behøver ikke å være medlem av GaiaInnovations.

§ 10 Stemmegivning på årsmøtet

Med mindre annet er bestemt skal et vedtak for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag. Bare foreslåtte kandidater kan føres opp på stemmeseddelen. Skal flere velges ved samme avstemming, må stemmesedlene inneholde det antall forskjellige kandidater som det skal velges ved vedkommende avstemming. Stemmesedler som er blanke, eller som inneholder ikke foreslåtte kandidater, eller annet antall kandidater enn det som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

Når et valg foregår enkeltvis og en kandidat ikke oppnår mer enn halvparten av de oppgitte stemmene, foretas bundet omvalg mellom de to kandidatene som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når det ved valg skal velges flere ved en avstemming, må alle for å anses valgt ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Dette gjelder ikke ved valg av vararepresentanter. Hvis ikke tilstrekkelig mange kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidatene, og etter denne avstemmingen anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 11 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal:

1. Behandle årsmelding

2. Behandle regnskap i revidert stand

3. Behandle innkomne forslag

4. Fastsette kontingent

5. Vedta budsjett

6. Velge:

a) Leder og nestleder

b) PR-ansvarlig og styremedlem(mer)

c) Revisor og dennes stedfortreder

§ 12 Ekstraordinære årsmøter

Ekstraordinære årsmøter holdes når styret bestemmer det, eller minst en tredjedel av de stemmeberettigede medlemmene krever det.

Det innkalles på samme måte som for ordinære årsmøter, med minst 14 dagers varsel.

Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle og ta avgjørelse i de sakene som er kunngjort i innkallingen.

§ 13 Styret

Foreningen ledes av et styre på minimum to medlemmer, en styreleder og et styremedlem. Styret velges for to år på årsmøte, med mulighet for gjenvalg. Styret er høyeste myndighet mellom årsmøtene.

Styret skal:

1. Iverksette årsmøtets bestemmelser.

2. Oppnevne etter behov komiteer/utvalg/personer for spesielle oppgaver og utarbeide instruks for disse.

3. Administrere og føre nødvendig kontroll med GaiaInnovations økonomi i henhold til de til enhver tid gjeldende instrukser og bestemmelser.

4. Representere GaiaInnovations utad.

Styret skal holde møte når lederen forlanger det eller et flertall av styremedlemmene forlanger det.

Styret er vedtaksført når et flertall av styrets medlemmer er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.

§ 14 Vedtektsendring

Endringer i disse vedtekter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært på sakslisten, og det kreves 2/3 flertall av de avgitte stemmene.

§ 15 Oppløsning

Denne bestemmelsen kan ikke endres.

Oppløsning av GaiaInnovations kan bare behandles på ordinært årsmøte. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall, innkalles ekstraordinært årsmøte 3 måneder senere.

Sammenslutning med andre foreninger anses ikke som oppløsning av GaiaInnovations. Vedtak om sammenslutning og nødvendige vedtektsendringer i tilknytning til dette treffes i samsvar med bestemmelsene om vedtektsendring, jf. § 14.

Pin It on Pinterest

Share This