Hvordan skape balanse?

Ved å gå i dybden og finne de egentlige årsakene til alle våre kriser og problemer vil vi kunne forstå dem og hvorfor de har oppstått. Dermed får vi muligheten til å transformere dem og slik skape muligheten for den verden vi drømmer om.

De egentlige årsakene, altså kjerneårsakene til menneskenes pågående konflikter, kriser, lidelser og miljøproblemer skyldes til syvende og sist hvilket verdenssyn vi har på verden, altså tankene vi alle har rundt våre mest grunnleggende trossystemer (livssyn), myter, holdninger, verdier, overbevisninger og moral, altså det vi i denne sammenheng definerer som vår spiritualitet. Dette fordi problemene har sin årsak i de dype lag av menneskets psyke. Disse problemene er basert på våre bevisste og ubevisste tankemønstre.

Det er dette dype laget som er det egentlige og helt avgjørende og styrende moment for hvordan man er, handler og oppfører seg utad i verden. Og det er disse tankemønstrene som må forandres hvis vi ønsker oss en verden i balanse uten alle problemene. Albert Einstein sa det på denne måten:
«Den verden vi har skapt er et produkt av våre tanker. Den kan ikke forandres uten å forandre våre tanker.»
Krisene og problemene vi står ovenfor har vi mennesker selv forårsaket, men siden de er skapt av oss kan de også løses av oss. Vi mener vi har identifisert noen av de viktigste dysfunksjonelle tankene som har ført oss til den verden vi har i dag. For å skape en verden i balanse er det nødvendig at vi går fra gamle dysfunksjonelle tankemønstre til nye funksjonelle slik eksemplene nedenfor viser:

GAMLE TANKEMØNSTRE                             NYE TANKEMØNSTRE

Døende planet som utnyttes        →        Levende planet som respekteres
Maskulin dominans                         →        Maskulin og feminin balanse
Meg og mitt                                        →        Vi og vårt
Nasjonalisme og isolasjon             →        Global forening og samhørighet
Atskilthet og polarisering              →        Inkludering og syntese
Ikke besjelet univers                       →        Besjelet univers
Stole på ytre kilder                          →        Stole på sin egen indre kilde
Hierarkiske strukturer                   →        Helhetlige selvbest. strukturer
Likegyldighet og intoleranse        →        Omsorg og toleranse
Konkurranse                                     →        Samarbeid
Ytre verdier dominerer                  →        Ytre og indre verdier i balanse
Materialisme og profitt                  →        Giverglede og deling
Dualitet                                               →        Enhet
Frykt                                                    →        Kjærlighet
Hemmelighold                                  →        Åpenhet

Dess fortere vi får endret disse gamle dysfunksjonelle tankemønstrene til nye funksjonelle dess fortere vil vi akselerere overgangen til en verden i balanse.

Vi har alle tanker, meninger og trosmønstre. Alle har noe de tror og mener om livet, om det finnes en større mening, om verden er besjelet, om seg selv, om andre mennesker, om samfunnet osv. Det vi tror på viderefører vi til våre barn, barnebarn, familie, venner, slektninger og videre ut i samfunnet. På den måten skapes det kulturer. Skal vi skape en ny kultur hvor verden er i balanse må vi endre det vi tror på. Dvs. vi må derfor endre våre tanker, om det meste. Sagt med andre ord så må vi høyne bevisstheten. Så enkelt og så vanskelig.

Vi har i stor utstrekning tatt i bruk politiske, økonomiske og militære midler for å prøve å løse våre problemer. Dette er ikke varige eller gode løsninger fordi de ikke tar tak i de underliggende problemene siden de stikker dypere og er spirituelle av natur. Og når de underliggende problemene ikke blir løst vil problemene bestå eller dukke opp igjen før eller siden. Beviset på det er at verden fremdeles sliter med en mengde problemer som vi har hatt i generasjoner, som krig, sult og ulikhet.

Vi har bare behandlet problemene på symptomnivå. Vi er nødt for å gå dypere for å finne kjerneårsakene og så forandre dem. Vi kommer ikke utenom forandringer, både på et personlig og kollektivt plan, skal vi kunne klare å løse våre problemer i verden. Disse forandringene må bunne i nye helhetlige tanker (som de nevnt ovenfor), noe som gir en varig virkning. Hvis ikke reparerer vi bare symptomene og det løser, som sagt, ikke de underliggende problemene.

Å flikke på symptomene er aldri en varig løsning. Så i grunnen er det enkelt hvis man ønsker å skape en verden i balanse; Akkurat som et menneske opplever livskriser og må forandre seg, slik er det og med menneskeheten totalt sett. Vi opplever kriser og vi er de som må forandre oss. Klodens tilstand er et speilbilde på menneskets tilstand. Når vi har forandret oss og kommet i balanse vil også det reflekteres i samfunnet rundt oss.

Den kanskje mest effektive måten å skape en verden i balanse er å skape noe nytt som gjør det bestående avleggs. Det å prøve å bekjempe det bestående er en tung og krevende vei å gå fordi det er vanskelig å endre gamle tankemønstre, vaner og holdninger. Dette gjelder spesielt jo større samfunnsstrukturene er. Derfor har vår organisasjon lagt stor vekt på å fremheve det nye og mer funksjonelle som spirer og gror rundt om i verden. Det er en av hovedgrunnene til at vi har opprettet Innovasjonsportalen for nye løsninger og allerede eksisterende løsninger som fungerer godt samt Inspirasjonsportalen. Når alt det nye får gode vekstvilkår vil man forlate det gamle. Det er enklere å forlate det gamle når man har noe nytt og bedre å vise til.

Å skape en positiv fremtid fri for problemer er fullt mulig, men det krever både vilje, samarbeid og deling. Og det krever nye tanker og holdningsendringer. Greier vi dette kan vi snu dagens tilstand som er full av problemer og mismot til en fremtid full av løsninger, optimisme og håp.

Pin It on Pinterest

Share This