Fortid, nåtid og fremtid

 

Hvordan det hele startet

Høsten 2014 begynte så smått tanken om en organisasjon som hadde hovedfokus på miljøløsninger å dukke opp. Henning Jon Grini, mangeårig redaktør og grunnlegger av det norske magasinet og forlaget Ildsjelen (nå Harmoni), så et større behov for å fremme miljøløsninger heller enn å fokusere for mye på miljøproblemer. Det var ikke til å unngå å få med seg at mennesket sliter med betydelige miljøproblemer. Det var og er fremdeles mye oppslag i media om miljøproblemene, som er viktig å opplyse om, men gode innovasjoner, ideer og løsninger osv. på problemene får ikke så mye oppmerksomhet som vi mener det burde.

Bevisstheten rundt klima- og miljøproblemene og det at mennesket har stor påvirkning på dette er mer eller mindre allment akseptert i dag. Vi mener derfor at tiden nå er kommet for å skifte fokus mer mot løsninger. Vi tenkte først å inkludere flere aspekter av menneskelivet i tillegg til miljøet, men følte at det kunne være for omfattende, siden dette ikke var et prosjekt vi selv skulle drive med. Vi ville dette skulle drives i statlig regi eller av en større aktør med kapasitet og ressurser.

Poenget med det vi den gang kalte Miljøsirkelen var å samle, koordinere og dele gode løsninger i form av ideer, prosjekter, visjoner, forskning, innovasjoner osv. innenfor miljøet i en webportal som alle kunne bruke og bidra til. Miljøsirkelen var formet som en sirkel med sektorer. Ideene skulle bli plassert i Miljøsirkelen i den sektoren hvor de hørte hjemme.
Hovedsirkelen var oppdelt i sektorer med forskjellige temaer. Sektorene skulle så bli fordelt i mindre sirkler som korresponderer med temaene. Hver sektor skulle ha et tall som indikerte nye ideer slik det er vanlig når man får nye mail på mobilen. Dette systemet skulle være fleksibelt med muligheten for flere temaer og sirkler og muligheten for å endre de eksisterende.

Et prospekt ble utarbeidet med logo, mange sirkler med forskjellige temaer oppdelt i sektorer og eksempler på løsninger. En tidlig versjon av prospektet ble sent til Klima- og miljøverndepartementet i Norge sent i 2014 uten at vi fikk respons. Sommeren 2015 ble en engelsk versjon utarbeidet, tilpasset og sent til tre store amerikanske firma (Apple, Google og Tesla) som har ressurser nok til å kunne tenkes å utføre konseptet i praksis. Vi hørte aldri noe fra dem. Vi vurderte da om vi skulle dra i gang Miljøsirkelen på egenhånd. Et prospekt med forespørsel om finansiering på et par millioner norske kroner ble sent til noen få utvalgte investorer, fond og stiftelser i Norge i desember 2015 mens den store miljøkonferansen pågikk i Paris. Det ble også sent til utvalgte media.

Miljøsirkelen

Bildet viser hvordan denne Miljøsirkelen var tenkt å fungere. Innovasjoner innenfor miljøet skulle bli plassert i den sektoren der de hørte hjemme.

Nye ting skulle markeres med rødt og vises på samme måte som på smartmobiler og nettbrett.

Klikk på bilde for større versjon.

Vi fikk ikke nok respons på prosjektet, bl.a. fordi det ikke er kommersielt. Vi bestemte oss da for å starte organisasjonen på egenhånd og for å endre hele konseptet. Fordelen med dette var at vi fikk muligheten til å skape et fundament for organisasjonen uten at den risikerte å bli «utvannet» av andre aktører. Organisasjonen beholder mer av sin essens på den måten.

Vi gikk bort fra gjennomgående å bruke sirkler i selve designen, noe som var både fordyrende og komplisert å få til, og heller gå for et enklere system. Vi utvidet også konseptet til ikke bare å omfatte miljøet, men inkludere alle aspekter av menneskelivet basert på Barbara Marx Hubbards The Wheel of Cocreation som omfatter følgende sektorer; Miljø, Utdanning, Økonomi, Vitenskap, Spiritualitet, Kunst, Infrastruktur, Relasjoner, Justis, Helse, Media, Styresett.

Samtidig mente vi det kunne være en fordel å finne frem til og opplyse om de virkelige årsakene til våre kriser og problemer, altså finne kjerneårsakene. Først når vi har identifisert kjerneårsakene kan vi forstå hvorfor de har oppstått og dermed endre dem.

1. februar 2016 begynte vi å omarbeide prosjektet til en organisasjon vi kalte Sirkelen – en verden i balanse. I begynnelsen av mai samme år kom vi frem til at vi ville ha et engelsk navn og webdomene. Da ville vi lettere nå et internasjonalt publikum med et navn og webdomene som var lettere å forstå. Vi endret da navnet til GaiaInnovations og kjøpte domenet med samme navn www.gaiainnovations.org. Konseptet er det samme, men nå kan vi lettere nå frem til et publikum over hele verden.

 

Hva vi gjør i dag og i nærmeste fremtid

  • Det aller viktigste fokuset vårt er vår webportal (Idebank) som er delt opp i to portaler, en innovasjonsportal hvor vi presenterer og informerer om innovasjoner, ideer og løsninger og en inspirasjonsportal. Alle kan sende inn forslag. Disse portalene arbeider vi for å gjøre mer og mer kjent internasjonalt.
  • Via vår hjemmeside informerer vi om jorden og hva vi kan lære av naturen.
  • Vi informerer også om de egentlige årsakene til våre kriser og problemer og hva vi kan gjøre for å endre dem. Dette anser vi som et viktig sak så vi ikke risikerer å gjenta våre problemer uten å ha løst dem på årsaksnivå.
  • Vi skal ha tilgjengelig brosjyrer, flyers og bilder og tekst som kan spres på sosiale medier.
  • Vi har utgitt bok (på norsk) om verdens tilstand og hva vi kan gjøre for å få den i balanse igjen. Vi vurderer å utgi flere bøker i fremtiden.
  • Vi arrangerer foredrag/seminar som omhandler en verden i balanse.
  • Vi skriver artikler til media m.m.

 

Langsiktige planer

På sikt vurderer vi å utgi en video og eller en videoserie, utdele en årlig pris, utvikle e-kurs, opprette kampanjer og etablere nettbutikk osv. Videre tenker vi å arrangere debatter, seminarer og konferanser. Vi har og som mål å publisere artikler internasjonalt. Vi vurderer å utgi flere bøker. Vi har og som mål å samarbeide med andre organisasjoner der det er aktuelt.

Pin It on Pinterest

Share This